Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Cursus ‘Dry needling: behandeling van myofasciale pijn bij paarden’

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de cursussen ‘Dry needling: behandeling van myofasciale pijn bij paarden’  en ‘Dry needling: behandeling van myofasciale pijn bij honden’ georganiseerd door Eqix Horse Performance vof. De deelnemer verklaart zich akkoord met deze algemene voorwaarden door aanmelding via de website, via email of telefonisch.

Aanmelding en inschrijving

 1. Aanmelding voor de cursus vindt plaats via de website, via email of telefonisch.
 2. De cursus is toegankelijk voor dierenartsen, dierenfysiotherapeuten, paardenosteopaten, paardenchiropractors en andere ‘equine professionals’, dit ter beoordeling van Eqix Horse Performance vof.
 3. Aanmeldingen worden geregistreerd op volgorde van binnenkomst tot het maximale aantal deelnemers is bereikt.
 4. Indien plaatsing niet mogelijk is, wordt de aangemelde cursist ingelicht en op een wachtlijst geplaatst of in overleg ingeschreven voor een latere cursus.
 5. Personen op de wachtlijst worden op volgorde van binnenkomst van de aanmelding ingelicht als er plaats is. Als dan inschrijving volgt, is plaatsing gegarandeerd.
 6. Na aanmelding ontvangt de cursist een mail met een bevestiging van de inschrijving en het verzoek tot betaling.
 7. U heeft een bedenktijd van 7 werkdagen. Binnen deze termijn kunt u uw inschrijving zonder kosten ongedaan maken.

Kosten en betalingsvoorwaarden

 1. De cursustarieven staan vermeld op de website. Typefouten en prijswijzigingen zijn voorbehouden.
 2. Op het cursustarief wordt 21% BTW geheven. 
 3. Het cursustarief is inclusief cursusmateriaal, lunches, koffie/thee en tussendoortjes, tenzij anders vermeld.
 4. Eqix Horse Performance VOF behouden het recht om de cursustarieven te wijzigen.
 5. Na aanmelding ontvangt de cursist een e-mail met bevestiging van inschrijving en het verzoek tot betaling van het cursusgeld.
 6. Alle betaling dienen overgemaakt te worden op rekeningnummer NL92 INGB 0004 0611 12 t.n.v. Eqix horse performance te Middelburg.

Annuleringen en wijzigingen

 1. Met de inschrijving via de website of via een e-mail heeft u zich definitief ingeschreven voor deelname aan de cursus waarvoor u zich heeft opgegeven. Als een deelnemer door omstandigheden verhinderd is deel te nemen, dan dient dit schriftelijk (kan ook per e-mail bericht) kenbaar te worden gemaakt bij Eqix Horse Performance vof.
 2. Als u zich meer dan 30 dagen voor aanvang van de cursus afmeldt, wordt 25% van het cursusgeld in rekening gebracht.
 3. Bij afmelding binnen 30 dagen voor aanvang van de cursus, wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Als er sprake is van overmacht, kunt u contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken.
 4. Verzoeken tot annuleringen en/of verschuivingen dienen te gebeuren aan info@eqix-educations.com.

Verhindering

 1. Eqix Horse Performance vof doet er alles aan om de geplande cursussen te laten doorgaan.
 2. Het doorgaan van de cursus hangt onder meer af van een minimaal aantal deelnemers.
 3. Bij een te gering aantal inschrijvingen kan de cursus geannuleerd/verplaatst worden. Reeds ingeschreven cursisten worden hiervan op de hoogte gebracht en hebben het recht om de inschrijving te annuleren met volledige restitutie van de kosten.
 4. Eqix Horse Performance vof is niet aansprakelijk als de cursus niet kan doorgaan door onvoorziene omstandigheden.
 5. In dit geval worden de cursisten zo snel mogelijk op de hoogte gebracht en wordt alles in het werk gesteld om vervangende data te vinden.

Disclaimer

Eqix Horse Performance vof spant zich ervoor in dat inhoud en organisatie van de cursus zo goed mogelijk worden verzorgd. Zij is echter niet aansprakelijk voor desondanks opgetreden onvolkomenheden of onjuistheden in de inhoud en uitvoering van de cursus. Zij is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van het geheel of niet geheel doorgaan van de cursus.

Auteursrechten

 1. Op het tijdens de cursus verstrekte cursusmateriaal rusten auteursrechten. Het is niet toegestaan deze informatie te verveelvoudigen of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, in elektronische vorm of in welke vorm dan ook.
 2. Het maken van video- en/of geluidsopnamen van een cursus of een gedeelte hiervan is niet toegestaan.

Aansprakelijkheid

 1. De theoretische en praktische inhoud van de cursus ‘Dry needling: behandeling van myofasciale pijn bij paarden’ is te goeder trouw en zorgvuldig samengesteld. De docenten zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die ontstaat tijdens het deelnemen aan de cursussen.
 2. Eqix Horse Performance vof en/of de docenten zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door toepassing van de geleerde kennis en kunde door de cursist in zijn dagelijkse handelen. De cursist is zelf verantwoordelijk zich op de hoogte te stellen van en zich te houden aan de regelgeving en wetgeving omtrent het behandelen van dieren in het land waar hij/zij werkt.

Slotbepaling

Deze voorwaarden zijn opgesteld door Eqix Horse Performance VOF op 1 augustus 2012 en kunnen ten alle tijden worden aangepast. De Nederlandse versie van de algemene voorwaarden is leidend. 

EQIX Horse Performance VOF
Oude Koudekerkseweg 55
4335 CB Middelburg
T: 0118 436 836 / 06 10 789 273
E: info@eqix-educations.com
W: equinedryneedling.com
KvK: 55316026
BTW: 851652578B01
IBAN: NL92INGB0004061112
Bank address: 
ING Bank N.V. Foreign Operations PO Box 1800 1000 BV Amsterdam